Vitajte!
Search Site

Košík 0 položiek

Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvo internetového obchodu www.brandstore.sk


Identifikácia predávajúceho:
Internetový obchod na stránke www.brandstore.sk prevádzkuje a zároveň predávajúcim je:
Eleven Creative, s.r.o.
Sídlo: Zochova 33, 900 01 Modra, Slovenská republika
IČO: 35899247
DIČ: 2021878683
IČ DPH: SK2021878683
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 33042/B
Číslo účtu: 2627852679/1100
email:
tel. č.: 0948 402 830

Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť predávajúceho:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27

Všeobecné ustanovenie

Nakupovanie tovaru na inetrnetovom obchode www.brandstore.sk (ďalej ako „e-shop“alebo „od predávajúceho”) môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby (ďalej len „kupujúci“, „spotrebiteľ“ alebo „zákazník“) za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. Objednaním tovaru uvedeného na internetovej stránke vyjadruje kupujúci svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami pre internetový obchod v znení platnom ku dňu odoslania objednávky predávajúcemu.


Opis tovaru a jeho objednávanie:

 • Tovar predávajúceho je opísaný na internetovej stránke. Pri každej položke je uvedené jej vyobrazenie, popis a cena s DPH.
 • Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.brandstore.sk formou elektronickej objednávky cez e-shop. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 • Objednávka prostredníctvom e-shopu spĺňa automaticky tieto podmienky: Pri každej objednávke je uvedené meno a priezvisko spotrebiteľa, poštová a fakturačná adresa, telefónne, e-mail; fyzická a právnická osoba, podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky.
  Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 • Pri objednávaní tovaru cez internetovú stránku má kupujúci možnosť sa zároveň zaregistrovať. Pri registrácií si kupujúci zvolí prihlasovacie meno a heslo. Svoje údaje zadané pri registrácií a heslo si môže kupujúci po prihlásení meniť.
  Tovar je možné objednávať aj bez zaregistrovania sa na internetovej stránke vyplnením požadovaných údajov.
 • Kupujúci si vyberie tovar uvedený na internetovej stránke a zakliknutím tlačítka “vložiť do košíka” ho vloží do nákupného košíka. Počet a druh položiek tovaru je možné kupujúcim meniť až do definitívneho odoslania objednávky predávajúcemu. Kupujúci v objednávke uvedie aj spôsob úhrady za tovar a spôsob doručenia tovaru.
 • Odoslanie objednávky predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nepovažuje sa za záväzný pre predávajúceho.
 • Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Po doručení objednávky predávajúcemu bude kupujúcemu bezodkladne zaslaný automaticky vygenerovaný potvrdzujúci email na ním uvedenú emailovú adresu, ktorým je potvrdené doručenie objednávky predávajúcemu. Od tohto potvrdzujúceho emailu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 • Predávajúci pošle zákazníkovi email o vyexpedovaní objednávky, kde potvrdí zákazníkovi popis objednaného tovaru, počet kusov, spôsob dopravy, kontaktnú adresu na doručenie objednávky, možnú dodaciu dobu, konečnú cenu a spôsob úhrady.
 • Stornovanie objednávky: Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou a to e-mailom predávajúcemu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou a to e-mailom. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
  V prípade, ak kupujúci v deň zaslania objednávky predávajúcemu zároveň zaplatil za tovar a následne zrušil svoju objednávku, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu takto zaplatenú sumu do 15 dní odo dňa zrušenia objednávky.
 • Predávajúci je oprávnený nepotvrdiť objednávku kupujúcemu (zaslaním emailu o nepotvrdení objednávky), ak ani pri maximálnom úsilí nie je schopný dodať tovar kupujúcemu, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. O tejto skutočnosti bude kupujúci informovaný prostredníctvom emailu.

Cena tovaru a platobné podmienky:

 • Cena tovaru je uvedená s DPH pri každej položke na internetovej stránke. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Faktúra týkajúca sa dodaného tovaru bude kupujúcemu doručená spolu s tovarom.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 • Akciové ceny tovaru sú tiež uvedené na internetovej stránke. Platnosť takýchto akciových cien je obmedzená do vypredania zásob akciového tovaru alebo počas trvania doby uvedenej pri takejto akciovej cene alebo iným spôsobom.
 • Objednaný tovar ostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 • Kupujúci v objednávke zadá spôsob, akým chce uhradiť kúpnu cenu za objednaný tovar a poštovné.

Kúpnu cenu je možné uhradiť:

 • platobnou bránou Paypal. V prípade tejto platby sa sumy považujú za uhradené predávajúcemu až momentom ich pripísania na účet predávajúceho. Platba cez Paypal je bezplatná.
 • pri úhrade na dobierku zašle predávajúci kupujúcemu tovar na ním zadanú adresu a kupujúci uhradí kúpnu cenu až pri preberaní tovaru. Dobierka je spoplatnená sumou 1,- Eur.

Dodacie lehoty, podmienky a náklady na dodanie tovaru:

 • Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi prostredníctvom emailu o vyexpedovaní objednávky. Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru od 24 hodín do 14 dní od momentu zaslania objednávky. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia.
  Kupujúci berie na vedomie, že dodacie lehoty sú orientačné a predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek oneskorenie v doručovaní tovaru kupujúcemu oproti lehotám uvedeným v týchto všeobecných obchodných podmienkach.
  V prípade úhrady kúpnej ceny cez Paypal aj na dobierku je tovar zaslaný zákazníkovi do 24 hodín od momentu potvrdenia objednávky o jej vyexpedovaní. Lehota na dodanie tovaru už ďalej závisí na možnostiach dopravcu.
 • Spôsob dopravy je realizovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, pričom spotrebiteľ zadá v objednávke adresu, kam má byť tovar doručený. Doručenie slovenskou poštou trvá 1 až 2 pracovné dni.
 • Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri potvrdení objednávky. Pri nákupe nad 69,00 Eur je doprava ZDARMA.
 • Predávajúci je oprávnený po predchádzajúcom upozornení spotrebiteľa predať tovar inému záujemcovi v prípade, ak nebol tovar vyzdvihnutí na pobočke Slovenskej pošty do 18 dní a nebude kupujúcemu zodpovedať za žiadne škody, ktoré by mu týmto vznikli.
  Predávajúci je oprávnený po predchádzajúcom upozornení predať tovar inému záujemcovi aj v prípade, ak nebolo možné doručiť kupujúcemu tovar na ním uvedenú adresu a nebude kupujúcemu zodpovedať za žiadne škody, ktoré by mu týmto vznikli.

Preberanie tovaru

 • Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 • Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 • Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny dohodnutej v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
 • Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
 • Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od kúpnej zmluvy

 • Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou a to e-mailom predávajúcemu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou a to e-mailom. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
 • Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a je povinný spolu s odstúpením zaslať predávajúcemu aj zakúpený tovar. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch ho vrátiť predávajúcemu. Za písomnú formu odstúpenia od zmluvy sa považuje výlučne odstúpenie od zmluvy formou listu zaslaného na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci neakceptuje odstúpenie kupujúceho od zmluvy formou emailu alebo telefonicky. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Formulár na stiahnutie.
 • Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, faktúru a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
 • Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 • Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
 • Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť. Do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, cenu zaplatenú za produkt, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt, vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu pred tým, než si prevezme tovar od kupujúceho späť.
 • Po uplynutí lehoty 7 dní, nie je predajca povinný prijať tovar od spotrebiteľa späť a vrátiť mu zaplatenú čiastku. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 85% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
  • produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
  • zmenila sa cena dodávateľa produktu
  • vystavená cena produktu bola chybná

Reklamačné podmienky, záruka a servis.

Záručná doba

 • Pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba na produkty zakúpené v internetovom obchode Brandstore.sk 24 mesiacov. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.
 • Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie obalu tovaru, zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný kupujúci spísať s prepravcom protokol o škode. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky predávajúcemu a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované.
 • Predávajúci zabezpečuje len záručný servis predávaného tovaru.

Uplatnenie reklamácie

 • Vady zakúpeného tovaru musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie znečisteného tovaru alebo tovaru odporujúceho všeobecným hygienickým zvyklostiam.
 • V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
 • Predávajúci nebude akceptovať vrátenie tovaru zaslaného mu na dobierku.
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže, ak sa vada týka len súčasti veci, vymeniť len časť veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to obom stranám nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v záručnej dobe aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada k charakteru vady, stupňu a spôsobu opotrebenia tovaru, dĺžke jeho užívania a k možnostiam jeho ďalšieho užívania.
 • V odôvodnených prípadoch reklamovaný tovar je zaslaný do autorizovaného strediska danej značky. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v čo možno najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od jej prevzatia. V prípade, že reklamáciu nestihne vybaviť do 30 dní, zákazník má právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie peňazí alebo výmenu za iný tovar.
 • O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný vyjadrením, ktoré bude priložené v spätnej zásielke. V zložitejších prípadoch sa predajca skontaktuje s kupujúcim telefonicky a ponúkne mu čo možno najvýhodnejšie riešenie.
 • Akonáhle kupujúci uplatní niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, je týmto prejavom vôle viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 • Pri uplatnení reklamácie vyplní zákazník reklamačný formulár, v ktorom uvedie číslo objednávky, svoje kontaktné údaje a popis závady. Formulár zašle spolu s tovarom, faktúrou a manuálmi predávajúcemu. Reklamačný formulár na stiahnutie.
 • Kupujúci je povinný reklamovaný tovar zaslať na adresu sídla predávajúceho.
 • Prípadné sťažnosti môže kupujúci uplatniť písomne na adrese sídla predávajúceho.
 • Reklamácie tovaru sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Odoslaním objednávky predávajúcemu kupujúci potvrdzuje, že bol predávajúcim riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s § 18 ods. 1 a o svojich právach podľa § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa.

Rozsah záruky

 • Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s návodom na používanie alebo účelom, na ktorý je daný tovar určený, nevhodnej, či zanedbanej údržby alebo nevhodného zásahu zo strany kupujúceho, prípadne tretej osoby. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 • V prípade hodiniek sa vzťahuje záruka len na pohybový aparát. Hodinky chráňte pred: nárazmi, pádmi, otrasmi, náhlymi zmenami teplôt, chemickými vplyvmi, magnetickým polom, vodou, v prípade, ak hodinky nie sú označené ako vodotesné
 • Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie spôsobené používaním výrobku. Pred prvým použitím je zákazník povinný preštudovať návod na obsluhu a záručné podmienky. Na závady spôsobené nesprávnym používaním sa záruka nevzťahuje.

  Adresa na uplatnenie reklamácie

  Eleven Creative, s.r.o.
  Lucia Oreská
  Kadnárova 99
  831 06 Bratislava

  e-mail:
  tel.: 0948 402 830
  Telefonické kontakt PO-PIA 09:00 - 17:00

Alternatívny spôsob riešenia sporov

 • Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu:
 • Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 • Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 • Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 • Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
 • Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  a) ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  b) ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 • Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Ochrana osobných údajov

 • Predávajúci plne rešpektuje súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebuje niektoré osobné údaje (titul, meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefón), ktoré budú použité výlučne pre vybavenie objednávky, jej vyúčtovanie, správne doručenie a prípadné vedenie reklamácií, ako aj pre komunikáciu so zákazníkom a marketingové účely.
 • Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu neurčitú. Kupujúci má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých predávajúcemu odvolať a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na adresu sídla predávajúceho.
 • V prípade, že kupujúci vôbec nechce, aby boli jeho osobné údaje uložené v databáze predávajúceho, môže si tovar objednať telefonicky, prípadne zašle písomnú žiadosť o ich vymazanie ihneď po vybavení objednávky na adresu predávajúceho.
 • Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje, že na prianie zákazníka vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
 • V prípade, ak sa kupujúci zaregistroval, je povinný uchovávať svoje prihlasovacie meno a heslo v bezpečí a neposkytovať ho tretej osobe. Predávajúci nenesie zodpovednosť za následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím údajov, poskytnutím ich tretej osobe, alebo nezabezpečením ich ochrany zo strany kupujúceho.
 • Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu a tiež vybavovaní objednávok, nakladá v zmysle “Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.”
 • Z vyššie uvedeného zákona plynie i poskytnutie získaných osobných údajov prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zásielky.
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - heckerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené manipulácie s dátami.

Záverečné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke v deň odoslania objednávky od kupujúceho predávajúcemu, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.
 • Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 • Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 • Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 • Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 • Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 01. 2013