Vitajte!
Search Site

Košík 0 položiek

Reklamačný poriadok

 • V prípade, že chcete reklamovať zakúpený tovar, kontaktujte náš zákaznícky servis. Obratom Vám upresníme postup uplatnenia reklamácie.
 • Pri uplatnení reklamácie vyplňte a priložte k tovaru Reklamačný formulár. Zašlite ho spolu s tovarom a kópiou faktúry o zaplatení produktu na dole uvedenú adresu. Formulár na stiahnutie.
 • V odôvodnených prípadoch reklamovaný tovar je zaslaný do autorizovaného strediska danej značky. Budeme sa snažiť vašu reklamáciu vybaviť v čo možno najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od jej prevzatia. V prípade, že reklamáciu nestihneme vybaviť do 30 dní, máte právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie peňazí alebo výmenu za iný tovar.
 • O výsledku reklamácie budete informovaní vyjadrením, ktoré bude priložené v spätnej zásielke. V zložitejších prípadoch vás budeme kontaktovať telefonicky a ponúkneme vám čo možno najvýhodnejšie riešenie.

 • Pozorne si prečítajte časť o Uplatňení reklamácie, možno nájdete odpovede na vaše otázky rýchlejšie a my radi ušetríme váš čas.

Záručná doba

 • Záručná doba na u nás zakúpený tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
 • Tovar vizuálne skontrolujte ihneď pri prevzatí. Máte nárok zásielku neprebrať vtedy, ak je na nej viditeľné mechanické poškodenie obalu, zjavne spôsobené prepravou. V takomto prípade spíšte s doručovateľom protokol o škode.
 • Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované.
 • Zabezpečujeme len záručný servis predávaného tovaru.

Uplatnenie reklamácie

 • Vady zakúpeného tovaru musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie znečisteného tovaru alebo tovaru odporujúceho všeobecným hygienickým zvyklostiam.
 • V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
 • Predávajúci nebude akceptovať vrátenie tovaru zaslaného mu na dobierku.
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže, ak sa vada týka len súčasti veci, vymeniť len časť veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to obom stranám nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v záručnej dobe aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada k charakteru vady, stupňu a spôsobu opotrebenia tovaru, dĺžke jeho užívania a k možnostiam jeho ďalšieho užívania.
 • Akonáhle kupujúci uplatní niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, je týmto prejavom vôle viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 • Kupujúci je povinný reklamovaný tovar zaslať na adresu sídla predávajúceho.
 • Prípadné sťažnosti môže kupujúci uplatniť písomne na adrese sídla predávajúceho.
 • Reklamácie tovaru sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Odoslaním objednávky predávajúcemu kupujúci potvrdzuje, že bol predávajúcim riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s § 18 ods. 1 a o svojich právach podľa § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa.

Rozsah záruky

 • Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s návodom na používanie alebo účelom, na ktorý je daný tovar určený, nevhodnej, či zanedbanej údržby alebo nevhodného zásahu zo strany kupujúceho, prípadne tretej osoby. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 • V prípade hodiniek sa vzťahuje záruka len na pohybový aparát. Hodinky chráňte pred: nárazmi, pádmi, otrasmi, náhlymi zmenami teplôt, chemickými vplyvmi, magnetickým polom, vodou, v prípade, ak hodinky nie sú označené ako vodotesné. Najjednoduchší spôsob je hodinky zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty ako ceninu. K hodinám priložte všetky dokumenty, ktoré ste spolu s tovarom obdržali: záručný list, faktúru, manuály a reklamačný formulár (s popisom závady, číslom objednávky a kontaktnými údajmi)
 • Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie spôsobené používaním výrobku. Pred prvým použitím je zákazník povinný preštudovať návod na obsluhu a záručné podmienky. Na závady spôsobené nesprávnym používaním sa záruka nevzťahuje.

Adresa na uplatnenie reklamácie

Eleven Creative, s.r.o.
Lucia Oreská
Kadnárova 99
831 06 Bratislava

e-mail: info@brandstore.sk
tel.: 0948 402 830
Telefonické kontakt PO-PIA 09:00 - 17:00